ประวัติอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
     ป๋วย อึ้งภากรณ์เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2459 ที่บ้านตรอกโรงสูบน้ำ ตลาดน้อย เป็นบุตรของนางเซาะเซ็ง แซ่เตียวและนายซา แซ่อึ้ง ชื่อของ "ป๋วย"... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทฯ
     เมื่อประมาณ พ.ศ. 2510 พ.ต.ท. กษม จาติกวณิช สมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ท่านได้รับจดหมายจาก Mr. Greg Feliciano... อ่านเพิ่มเติม...
โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างองค์กรของ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งออกเป็นกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และมีหน่วยประสานงานกลาง... อ่านเพิ่มเติม...
ภาพรวมมูลนิธิบูรณะชนบทฯ
     มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บชท.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2510... อ่านเพิ่มเติม...
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ
     มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (บชท.) เป็นองค์พัฒนาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2510 โดยมี... อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ

Credo of Rural Reconstruction ปรัชญาปฎิบัติในการพัฒนาชนบท
       มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (บชท.) เป็นองค์พัฒนาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2510 
        โดยมี ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตำแหน่งในขณะนั้น คือ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำในการก่อตั้งร่วมกับบุคคลในวงราชการ และธุรกิจเอกชนจำนวนหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นที่จะ รวบรวมและประสานความคิด กำลังกาย กำลังใจ และทรัพยากร ทั้งของภาคราชการและเอกชน บูรณะและพัฒนาให้ชาวชนบทไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
        เริ่มบุกเบิกงานในยุคแรกด้วยการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานในรูปแบบต่างๆ คือ พัฒนาอาชีพพัฒนาการศึกษา พัฒนาสุขอนามัย พัฒนาการพึ่งตนเองแบบร่วมมือกัน ตลอดจนการเป็นผู้นำด้านการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อ พัฒนาชนบทและสังคม
อ่านเพิ่มเติม

องค์กรใต้ร่ม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ

โรงเรียนเพื่อชีวิต
       โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ มีนโยบายที่มุ่งมันในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา... อ่านเพิ่มเติม...
สถาบันไทยพัฒน์
        สถาบันไทยพัฒน์ (Thaipat Institute) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวัน ที่ 9 กันยายน 2542 ในรูปของชมรมไทยพัฒน์ และได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพมาเป็นสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 ... อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์
       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีเป้าหมายร่วมกันคือพัฒนาชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรแบบสังคมไทย ... อ่านเพิ่มเติม...
สถาบัน Thai RuralNet
      สถาบันไทยรูรัลเน็ต (TRN) ออกแบบโครงการนวัตกรรมด้านสังคมเพื่อแก้ปัญหา สังคมมาตั้งแต่ปี 2544 เครือข่ายอาสาสมัครเยาวชนเพื่อชนบทและสังคม (Thai RuralNET, TRN)... อ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายจิตอาสา
       เครือข่ายจิตอาสา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานภาคสังคม ที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัครและ ต้องการสืบสานกระแสพลังน้ำใจที่มีอาสาสมัครจำนวนมาก... อ่านเพิ่มเติม...
สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
        สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ก่อตั้งขึ้นภายใต้ร่มของมูลนิธิบูรณะชนบทฯ เมื่อ 17 มิถุนายน 2534 ... อ่านเพิ่มเติม...

ผลงาน, อัลบั้มภาพ, เสียง และวีดีทัศน์

คลังภาพ
     รูปภาพต่างๆ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ, ภาพ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ที่หาดูยาก, อนุสรสถานณ์ที่จังหวัด ชัยนาท, ห้องสมุดป๋วยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และงานด้านจิตอาสา   อ่านเพิ่มเติม...
เสียง วีดีทัศน์
     เสียงและวีดีทัศน์เกี่ยวกับอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ความเป็นมาและประวัติการก่อตั้ง มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอื่นๆอีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม...
ผลงาน
รวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บทความ และผลงานหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของไฟล์ pdf สามารถดาวโหลด และเปิดอ่านออนไลน์ผ่านหน้าเว็บได้ อ่านเพิ่มเติม...
Link
Poll
คุณรู้จักเว็บไซต์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ จากแหล่งใด
 
Who's Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประสานพลังภายนอกร่วมปฏิบัติการ
ธ.ก.ส. กับ บชท.
       ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (บชท.) ตั้งแต่ก่อตั้งไม่นานนัก  คุณจำลอง โต๊ะทอง ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ในสมัยนั้นเล่าให้ผมฟังว่าได้เป็นกรรมการของ บชท.... อ่านเพิ่มเติม...
ของฝากจากชัยนาท
ประสบการณ์เกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์
       อาชีพการเกษตรมีความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาประเทศประเทศไทย  ทั้งนี้เพราะ ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม  ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมประเพณี ล้วนเกี่ยวข้องกับการเกษตร  วิถี... อ่านเพิ่มเติม...
บชท. อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
บชท. ในวัย 40 ปี ถึงจุดเปลี่ยนผ่านอีกครั้ง
       40 ปี ของ บชท. น่าจะแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค  คือ ยุคเฟื่องฟู ซึ่ง ได้แก่ช่วงแรกๆ ที่อาจารย์ป๋วย ได้ก่อตั้ง บชท. ขึ้น  และวางรากฐานของ บชท. ไว้อย่างมั่นคง  บชท. เป็นแหล่งสร้างนักพัฒนาชนบท ในสไตล์ ‘NGO เย็น’* ขึ้นมากมาย ... อ่านเพิ่มเติม...