ประวัติอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

     ป๋วย อึ้งภากรณ์เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2459 ที่บ้านตรอกโรงสูบน้ำ ตลาดน้อย เป็นบุตรของนางเซาะเซ็ง แซ่เตียวและนายซา แซ่อึ้ง ชื่อของ "ป๋วย" นั้น เตี่ยของป๋วยตั้งให้เป็น ชื่อตัว คำว่า "ป๋วย" แปลตรงตัวได้ว่า "พูนดินที่โคนต้นไม้" เพราะตัวประกอบในอักษรระบุไว้เช่นนั้น แต่มีความหมายกว้างออกไปอีกคือ "บำรุง" "หล่อเลี้ยง" "เพาะเลี้ยง"และ"เสริมกำลัง"

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม 2009 เวลา 23:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทฯ

     เมื่อประมาณ พ.ศ. 2510 พ.ต.ท. กษม จาติกวณิช สมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ท่านได้รับจดหมายจาก Mr. Greg Feliciano เพื่อนชาวฟิลิปปินส์ที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันที่บริษัทเชลล์ ในประเทศฟิลิปปินส์ ระยะต่อมา Mr. Feliciano ได้ลาออกไปทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารองค์การเอกชนที่ชื่อว่า Philippines Rural Reconstruction Movement หรือเรียกย่อๆ ว่า P.R.R.M.

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2009 เวลา 12:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงสร้างองค์กร

     โครงสร้างองค์กรของ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งออกเป็นกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และมีหน่วยประสานงานกลาง (secretariat) ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Community Learning Centre, PCLC) ดำเนินงาน ปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาชนบทและสังคม, สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม (Rural and Social Management Institute, RASMI) ดำเนินงานวิจัย/ศึกษา การพัฒนาชนบทและสังคม, เครือข่ายอาสาสมัครเยาวชน (Thai Rural Net, TRN) ดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครเยาวชนเพื่อชนบทและสังคม, สถาบันไทยพัฒน์ (Thaipat Institute, Thaipat) ดำเนินงานด้านเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม, และโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่และโรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) ดำเนินงานจัดการเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2009 เวลา 12:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ภาพรวมมูลนิธิบูรณะชนบทฯ

     มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บชท.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2510 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภาภรณ์ เป็นผู้นำในการก่อตั้งร่วมกับคณะบุคคลในวงราชการและธุรกิจเอกชน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมและประสานความคิด กำลังกาย กำลังใจ และทรัพยากร ทั้งของภาคราชการและภาคเอกชน ในการบูรณะและพัฒนาให้ชาวชนบทไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เริ่มบุกเบิกงานในยุคแรกด้วยการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานในรูปแบบต่างๆ คือ พัฒนาอาชีพ พัฒนาการศึกษา พัฒนาสุขอนามัย พัฒนาการพึ่งตนเองแบบร่วมมือกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2009 เวลา 12:29 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ

     มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (บชท.) เป็นองค์พัฒนาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2510 โดยมี ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตำแหน่งในขณะนั้น คือ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำในการก่อตั้งร่วมกับบุคคลในวงราชการ และธุรกิจเอกชนจำนวนหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นที่จะ รวบรวมและประสานความคิด กำลังกาย กำลังใจ และทรัพยากร ทั้งของภาคราชการและเอกชน บูรณะและพัฒนาให้ชาวชนบทไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เริ่มบุกเบิกงานในยุคแรกด้วยการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานในรูปแบบต่างๆ คือ พัฒนาอาชีพพัฒนาการศึกษา พัฒนาสุขอนามัย พัฒนาการพึ่งตนเองแบบร่วมมือกัน ตลอดจนการเป็นผู้นำด้านการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อ พัฒนาชนบทและสังคม เมื่อ วันที่

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2009 เวลา 12:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...